Sözleşmeler

KVKK
KVKK

1.VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ
Veri Sorumlusu: Dodo Bilişim Kuruçeşme Mahallesi Çağrı Sokak No:8 Beşiktaş / İstanbul
2.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI
Online satış faaliyetinin gerçekleştirilmesi Satış sonrası destek hizmetlerinin sağlanması ve yürütülmesi Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi Satış süreçlerinin yürütülmesi Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi Yatırım süreçlerinin yürütülmesi Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi
3.KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI Yukarıda belirtilen veri işleme amaçları dahilinde kişisel veriler; İlgili mevzuat hükümlerine istinaden denetim şirketlerine, mali müşavirlere, Hukuk bürolarına, Online satış hizmetinin sunulması için anlaşmalı üçüncü taraf şirketlere, Banka ve finans kuruluşlarına, İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.
4.KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMANMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ Kişisel verileriniz, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları aracılığı ile açık rızanız ya da Kanun’da öngörülen diğer veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır. Bu bilgiler, ticari faaliyetlerimizin yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda Dodo Bilişim’in ticari hayatını sürdürebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçlarıyla edinilir.
5.İLGİLİ KİŞİLERİN KANUN’UN 11. MADDESİNDE BELİRTİLEN HAKLARI Kanun’un 11. maddesi gereğince her ilgili kişi; Dodo Bilişim’in yukarıda belirtilen adresine noter aracılığıyla göndereceği ihtarname ile veya kimlik ibraz ederek şahsen başvuru yöntemiyle başvuruda bulunarak;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,
Yukarıda belirtilen hakların kullanılacağı iletişim başvuru kanallarımız ve yöntem, internet sitemizde veri sorumlusuna başvuru formunda ayrıntılarıyla düzenlenmiştir. Tarafımıza iletilen başvurular, talebin niteliğine göre talebin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlandırılmaktadır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ
Dodo Bilişim olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahiptir. İşbu Açık Rıza Metni ile Kanun’da yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için Dodo Bilişim müşterilerin açık rızalarının temini amaçlanmaktadır. Açık rıza gerektirmeyen durumlarda ise Aydınlatma Metni kapsamında veri işleme faaliyetleri sürdürülmekte olup açık rıza gerektiren durumlarda da Aydınlatma Metni’nde belirtilen temel ilkelere uygun veri işlenmektedir. Buna göre kişisel veriler, Dodo Bilişim tarafından, Ürün, hizmet, mağaza ve kampanyalarla ilgili olarak satış, pazarlama ve tanıtım amaçlı tarafıma iletişim mesajları ve e-posta gönderilmesi, Ürün ve hizmetlere ilişkin görüş ve şikayetlerimin tespit edilmesi, Daha verimli ve iyi hizmet alabilmek adına beğenilerime, hobilerime, kişisel zevklerime, ziyaret ettiğim sayfalara, siparişlerime ve şikayetlerime ilişkin profilleme yapılmasına ve raporlamaların oluşturulması, Pazarlama faaliyetlerinde bulunulması, Üyelik işlemlerimin tesis edilmesi, Üyelik ve tanıtım/reklam amaçlı basılı materyallerin iletilmesi, amaçlarıyla işlenebilecek ve bu amaçlara yönelik olarak Aydınlatma Metni’nde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.


7/24 Kesintisiz Hizmet

dodobilisim.net; kişi ve kurumların bireysel veya kurumsal ihtiyaçlarını karşılamak, internet servislerini ve teknolojiyi herkes için ulaşılabilir kılmak, network ve altyapı yatırımlarına gerekli önemi vererek en güncel teknoloji ile hizmet vermek amacıyla 2015 yılında İstanbul'da kurulmuştur. Kuruluşundan bu yana ürün portföyünü, üyelerinin ihtiyaçlarına göre belirleyerek kişisel ihtiyaçlarına en doğru çözümü sunmayı amaçlayan Hosting.com.tr, üyelerinin bu alanda yaşadığı bilgi ve tecrübe eksikliğini 7/24 kesintisiz destek sağlayarak ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Genç ve dinamik bir ekibe sahip olan Dodo Bilişim için en önemli husus "müşteri memnuniyeti" olmakla beraber, en yeni ve en son teknolojiyi en uygun fiyatlarla üyelerine sağlamayı amaçlamaktadır. Yatırımlarını ve fiyat politikalarını kaliteden ödün vermeden en optimum şekilde belirleyen Dodo Bilişim, yedekli network ve sunucu altyapısı ile olası kriz ve istenmeyen durumlara son derece hazırlıklı durumdadır. Olası istenmeyen ve kriz anları için birden fazla eylem planına sahip olan Dodo Bilişim, müşterilerine kesintisiz hizmet vadetmektedir. Yaptığı ulusal ve uluslararası anlaşmalar ile çeşitli kampanyalar yaparak üyelerini mutlu etmeyi amaçlayan Dodo Bilişim, aynı zamanda da üyelerinin ürün ve hizmetlere sahip olurken tasarruf etmelerini amaçlamaktadır.